O projektu

Identifikace projektu

Název projektu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji VI
Registrační číslo

CZ.03.02.01/00/22_003/0000174

Program podpory Operační program Zaměstnanost plus
Realizátor projektu Jihočeský kraj
Termín realizace 1. 10. 2022 - 30. 4. 2026

Obsah a cíle projektu

Hlavním cílem projektu je zajistit dostupnost a rozvoj vybraných druhů sociálních služeb prevence na území Jihočeského kraje. Kvalitní sociální služby budou za pomoci finančního příspěvku z Evropského sociálního fondu plus zajištěny pro osoby sociálně vyloučené nebo osoby ohrožené sociálním vyloučením, snahou je napomoci těmto osobám k plnému zapojení do ekonomického, kulturního a společenského života a vytvořit podmínky pro jejich návrat na trh práce. Podpora sociálních služeb bude poskytována v návaznosti na plánování sociálních služeb za účelem optimalizace sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji, prováděné v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na obodbí 2022-2024 a následujícím.

V rámci projektu budou finančně podpořeny základní činnosti poskytovatelů sociálních služeb vycházející ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a to na základě poskytnutí projektové dotace v rámci dotačního programu.

Cílové skupiny projektu

V rámci projektu budou podpořeny následující druhy sociálních služeb:

 • Azylové domy
 • Sociálně terapeutické dílny

Prostřednictvím vymezených druhů sociálních služeb budou podpořeny osoby sociálně vyloučené a osoby ohrožené sociálním vyloučením, mezi které v tomto případě patří:

 • Osoby bez přístřeší nebo osoby žijící v nejistém nebo nevyhovujícím bydlení 
 • Osoby ohrožené předlužeností
 • Osoby s duševním onemocněním
 • Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané
 • Osoby se zdravotním postižením
 • Osoby s poruchami autistického spektra
 • Osoby pečující o malé děti
 • Migranti a azylanti
 • Rodiče, děti a mladí dospělí v nepříznivé sociální situaci