O projektu

Identifikace projektu

Název projektu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V
Registrační číslo

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0010156

Investiční priorita 2. 1 Aktivní začleňování
Program podpory Operační program Zaměstnanost
Poskytovatel podpory Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Realizátor projektu Jihočeský kraj
Termín realizace 1. 10. 2018 - 30.9. 2022

Obsah a cíle projektu

Hlavním cílem projektu je zajistit dostupnost a rozvoj vybraných druhů sociálních služeb (zejména služeb prevence) na území Jihočeského kraje. Kvalitní sociální služby budou za pomoci finančního příspěvku z Evropského sociálního fondu zajištěny pro osoby sociálně vyloučené nebo osoby ohrožené sociálním vyloučením, snahou je napomoci těmto osobám k plnému zapojení do ekonomického, kulturního a společenského života a vytvořit podmínky pro jejich návrat na trh práce. Podpora sociálních služeb bude poskytována v návaznosti na plánování sociálních služeb za účelem optimalizace sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji, prováděné v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na obodbí 2019 - 2021 a na období 2022 - 2024.

V rámci projektu budou finančně podpořeny základní činnosti poskytovatelů sociálních služeb vycházející ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a to na základě poskytnutí projektové dotace v rámci dotačního programu.

Cílové skupiny projektu

V rámci projektu budou podpořeny následující druhy sociálních služeb:

  • Azylové domy
  • Sociálně terapeutické dílny
  • Domy na půl cesty
  • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Prostřednictvím vymezených druhů sociálních služeb budou podpořeny osoby sociálně vyloučené a osoby ohrožené sociálním vyloučením, mezi které v tomto případě patří:

  • Osoby se zdravotním postižením
  • Etnické menšiny a osoby z jiného sociokulturního prostředí
  • Imigranti a azylanti
  • Osoby bez přístřeší
  • Oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí, oběti obchodu s lidmi, osoby komerčně zneužívané
  • Rodiče samoživitelé
Předchozí projekt "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji IV" naleznete pod následujícím odkazem - IP 4.