Aktuality RSS

Nepřítomnost v kanceláři projektu

Vážení poskytovatelé, dovolujeme si Vás upozornit, že od 22. 5. 2018 do 31.5.2018 nebude v kanceláři projektu č. 2 217 nikdo přítomen.

Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 2018

Od 7. 5. 2018 bude možné podávat žádosti do Krajského dotačního programu na podporu sociálních služeb pro rok 2018.

Revize Operačního programu Zaměstnanost

Proběhla 1. revize Operačního programu Zaměstnanost, která se dotkla i prioritní osy 2 Sociální začleňování a boj s chudobou.

Veřejné připomínkování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2019 -2021

Až do 8.4 2018 je možné zasílat připomínky ke Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2019 - 2021.

Projekt "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V"

Od. 1. října 2018 se předpokládá zahájení realizace projektu "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V".

Monitorovací zpráva za 1. čtvrtletí 2018

Součástí monitorovací zprávy za 1. čtvrtletí roku 2018 nebude tabulka Přehled monitorovacích indikátorů - část 1 (počet podpořených uživatelů).

Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V

K 31. 12. 2018 bude ukončeno financování vybraných druhů sociálních služeb v rámci projektu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji IV (IP 4). V této souvislosti byly již zahájeny přípravy navazujícího projektu s názvem Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V (IP 5).

Kulaté stoly pro poskytovatele sociálních služeb

V průběhu měsíců března a dubna 2018 se uskuteční celkem 6 setkání s poskytovateli sociálních služeb na území Jihočeského kraje v rámci tzv. kulatých stolů.

Poučení o zpracování osobních údajů

Do sekcie Dokumenty a formuláře byl vložen vzor Poučení o zpracování osobních údajů (pod Metodikami k projektu). Tento vzor vychází jednak z aktuálně platné legislativy tj. zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a dále z podmínek Operačního programu Zaměstnanost.

Přehled veškerých skutečných výnosů a nákladů za rok 2017

V sekci Dokumenty a formuláře byla k dnešnímu dni uveřejněna tabulka „Přehled veškerých skutečných výnosů a nákladů poskytované sociální služby za rok 2017". V souladu s podmínkami Smlouvy o zajištění sociálního služby prosíme o vyplnění a zaslání tabulky nejpozději do 31. 1. 2018.

Přehled získaných finančních podpor

Do 10. 1. 2018 jsou povinni všichni poskytovatelé zařazeni do Sítě sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2017 zaslat vyplněný formulář Přehled získaných finančních podpor.

Aktualizace Metodiky pro vykazování monitorovacích indikátorů

Od 1. ledna 2018 bude učinná nová verze Metodiky pro vykazování montorovacích indikátorů.

Pravidla pro tvorbu a aktualizaci sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji

Dne 14. 12. 2017 byla Zastupitelstvem Jihočeského kraje usnesením č. 434/2017/ZK-10 schválena Pravidla pro tvorbu a aktualizaci sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji, účinná do 1. 1. 2018.

Nepřítomnost v kanceláři projektu v prosinci 2017

Vážení poskytovatelé sociálních služeb, dovolujeme si Vás upozornit na nepřítomnost členů projektového týmu zajišťujícího realizaci projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji IV".

Finanční vypořádání a vyúčtování dotace pro rok 2017

Dle Metodiky pro poskytování účelové dotace dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Zpráva o udržitelnosti projektu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji III

Dle podmínek Smluv o zajištění sociální služby (čl. VIII, odst. 6) uzavřených v rámci projektu "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji III" prosíme o zaslání Zprávy o udržitelnosti a to nejpozději do 13.10. 2017.

2.kolo dotačního řízení Jihočeského kraje

Dne 24. 7.2017 byla spuštěna aplikace OKsystem - Poskytovatel, prostřednictvím které je možné předkládat žádosti na dofinancování mezd a platů na období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017.

Navýšení mezd a platů v sociálních službách

Od 1. 7. 2017 nabyla účinnosti novela nařízení vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Tato novela přinesla dlouho očekávané zvýšení platů pro pracovníky v sociálních službách, po kterém nejen Jihočeský kraj dlouho volal. V souvislosti s tímto zvýšením platů byla MPSV ČR i vládou vydávána prohlášení, že každý pracovník v sociálních službách dostane o 23% navýšen plat nebo mzdu. Na navýšení platů a mezd bylo ve státním rozpočtu vyčleněno 1,62 mld. Kč, které byly rozděleny dotační komisí MPSV mezi jednotlivé kraje. Přestože se NV č. 564/2006 Sb. týká pouze platové sféry, Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo svým usnesením dne 22. 6. 2017 možnost požádat o tyto prostředky i poskytovatelům sociálních služeb, kteří odměňují mzdou.

Upozornění na nepřítomnost projektového týmu

Dovolujeme si upozornit na nepřítomnost projektových a finančních manažerů v kanceláři projektu č. 2 217 ve dnech 4. - 7. 7. 2017.

Přehled získaných finančních podpor - aktualizovaný formulář pro rok 2017

Upozorňujeme na uveřejnění aktualizovaného formuláře "Přehled získaných finančních podpor" pro rok 2017, který je nutné vyplnit a předložit za účelem provedení prvního monitoringu vyrovnávací platby v roce 2017.