Aktuality RSS

Informace k vyúčtování zálohových faktur

Náklady na zajištění sociální služby, které jsou hrazeny formou zálohových faktur, je nutné nejpozději do termínu odevzdání závěrečné monitorovací zprávy (tj. do 31. 7. 2022) vyúčtovat.

Přehled dotačních programů v rámci Jihočeského kraje

Jihočeský kraj, Odbor sociálních věcí, připravil přehled dotačních programů Jihočeského kraje.

Žádost o účelovou dotaci Jihočeského kraje pro rok 2022

V souladu s uzavřenými Smlouvami o poskytnutí projektové dotace bude k 30.6.2022 ukončeno financování vybraných druhů sociálních služeb prostřednictvím projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V“.

Síť sociálních služeb pro období 2022-2024

Od 1. července 2021 vzešla v platnost nová pravidla pro tvorbu a aktualizaci sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji.

Uznatelnost nákladů na povinné testování zaměstnanců na Covid-19

V návaznosti na aktuální situaci, kdy pro mnohé subjekty bylo Vládou ČR testování zaměstnanců na Covid-19 stanoveno jako povinné, bylo vydáno stanovisko MPSV jako Řídícího orgánu Operačního programu Zaměstnanost.

Veřejné připomínkování - Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2022 - 2024

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb jihočeského kraje na období 2022 - 2024 byl zpracován v souladu s ustanovením § 95 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Do 11. dubna 2021 má odborná i laická veřejnost možnost tento dokument veřejně připomínkovat.

Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 2021

Zastupitelstvo Jihočeského kraje na svém jednání dne 18. 3. 2021 schválilo vyhlášení Krajského dotačního programu na podporu sociálních služeb pro rok 2021.

Dotační programy Jihočeského kraje pro rok 2021 - 1. vlna

Od 11. do 22. ledna 2021 bude možné překládat žádosti do aktuálně vyhlášených dotačních programů Jihočeského kraje.

Mimořádné dotační řízení pro poskytovatele sociálních služeb

MPSV vyhlašuje mimořádné dotační řízení MPSV pro rok 2020 na financování trvání zvýšených provozních výdajů a sanaci výpadku příjmů v souvislosti s přijímáním karanténních opatření, mimořádných opatření a krizových opatření v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19.

Žádost o akceptaci změny - pro rok 2021

Poskytovatelé v případě změny kapacit a/ nebo dostupnosti sociální služby, vyplní formulář Žádost o akceptaci změny a společně s povinnými přílohami "Vyjádření OÚ ORP a Vyjádření obce k potřebnosti sociální služby" v termínu do 15. 9. do 31. 10. 2020 zašlou jako specifickou přílohu žádosti o dotaci v rámci dotačního řízení. Změny u konkrétní služby musí být promítnuty do poskytování této sociální služby (zaznamenány v Registru poskytovatelů sociálních služeb) před podáním Žádosti, byť s odloženou účinností od 1. 1. 2021.

Mimořádné opatření MZ ČR pro poskytovatele sociálních služeb

Mimořádné opatření MZ ČR pro poskytovatele sociálních služeb, konkrétně domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a poskytovatelů sociálních služeb poskytujících odlehčovací služby v pobytové formě, nastavující organizaci a provádění karantény a účinné od 2. 9. 2020.

Informace k využití programu Antivirus C

Poskytovatel sociální služby, který je podpořen v rámci projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V“ (dále jen „IP5“), může současně využít programu Antivirus C pro své zaměstnance. Pokud využije programu Antivirus C, nemůže nárokovat odvody na sociální pojištění za tyto pracovníky z prostředků IP5.

Nepřítomnost v kanceláři projektu

Dovolujeme si Vás upozornit na nepřítomnost členů projektového týmu zajišťujícího realizaci projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V"

Nový dokument Metodické upřesnění k aplikaci dokumentu Obvyklé ceny a mzdy/platy

Upozorňujeme, že na základě upřesnění ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí byl v sekci Dokumenty a formuláře vložen nový dokument

Změna projektu "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V"

Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen MPSV) navýšilo v roce 2019 finanční alokaci Výzvy č. 005 určené pro kraje ČR na podporu sociálních služeb. Na základě této změny podal Jihočeský kraj Žádost o změnu stávajícího projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V“ (dále jen projekt). Tato žádost byla ze strany MPSV schválena a nyní je schvalována ze strany orgánů Jihočeského kraje.

Kontroly monitorovacích zpráv za 1. pololetí 2019

Kontroly monitorovacích zpráv za období leden – červen 2019 budou ukončeny a proplaceny v průběhu měsíce září 2019.

Mzdové náklady v soupisce účetních dokladů - upřesnění

Dle kapitoly 10 Způsobilé a nezpůsobilé výdaje budou výdaje na mzdy v soupisce účetních dokladů uvedeny vždy za každého pracovníka, jehož mzda/plat je nárokován v rámci IP 5, uvedeny na samostatném řádku.

Způsobilost mzdových nákladů a mimořádných odměn s ohledem na limity uvedené v dokumentu Obvyklé ceny a mzdy/platy

V návaznosti na dotazy ke způsobu uplatňování mzdových nákladů vznesené na setkání k projektu IP 5 i po jeho konání upřesňujeme, jakým způsobem lze s ohledem na podmínky MPSV nárokovat mzdové náklady v soupiskách účetních dokladů.

Konzultace k podmínkám a realizaci projektu IP5

Veškeré Vaše dotazy týkající se podmínek realizace projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V“ prosím posílejte na email ip@kraj-jihocesky.cz .

Přehled veškerých skutečných výnosů a nákladů poskytované sociální služby za rok 2018

V souladu s podmínkami Smlouvy o zajištění sociální služby prosíme o vyplnění a zaslání tabulky „Přehled veškerých skutečných výnosů a nákladů poskytované sociální služby za rok 2018" nejpozději do 31. 1. 2018.