Podpis Dodatku č. 2 ke Smlouvě o zajištění sociální služby

15. prosince 2016

Dovolujeme si Vás informovat o podpisu Dodatku č. 2 ke Smlouvě o zajištění sociální služby.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo na svém zasedání dne 22. 9. 2016 úpravu znění Pověření poskytováním služby obecného hospodářského zájmu (dále jen „Pověření") a v této souvislosti Vám byl/bude vydán dodatek k Vašemu Pověření s účinností od 1. 1. 2017. S ohledem na provazbu mezi textem Pověření a Smlouvou o zajištění sociální služby vyvstala v souvislosti s výše uvedenou změnou znění Pověření nutnost upravit znění Smlouvy o zajištění sociální služby tak, aby oba dokumenty byly v souladu a upravovaly práva a povinnosti z nich vyplývající totožným způsobem.

Vyjma změn výše popsaných jsou Dodatkem č. 2 ke Smlouvě o zajištění sociální služby upraveny některé další náležitosti. Nejvýznamnější z nich je úprava článku V. odst. 13 Smlouvy o zajištění sociální služby, na základě které se termín pro předložení „Přehledu veškerých skutečných výnosů a nákladů poskytované sociální služby" vždy za období uplynulého kalendářního roku poskytování sociální služby dle smlouvy stanovuje do 31. ledna kalendářního roku následujícího po skončení tohoto období.

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajištění sociální služby je aktuálně předán k podpisu pana hejtmana. Následně, po zajištění podpisu ze strany Jihočeského kraje, bude poštou rozeslán k podpisu Vám, poskytovatelům sociálních služeb financovaných z projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji IV".