Monitorovací zpráva - Přehled monitorovacích indikátorů

1. června 2016

Upozorňujeme podpořené poskytovatele soc.služeb, že součástí první monitorovací zprávy za období duben 2016 - červen 2016, jejíž termín odevzdání je do 10.7.2016, nebude příloha Přehled monitorovacích indikátorů.

Přehled monitorovacích indikátorů bude výjimečně uveden přímo ve formuláři Monitorovací zprávy, v části 1 Popis realizace sociální služby. Monitorovací indikátory tu budou uvedeny pouze kvantitativně viz příklady uvedené níže.

Příklad pro Azylové domy:

Počet lůžek - 43
Počet lůžkodnů - 3 913 (obsazenost 100%)
Počet uživatelů - 43
Počet pracovníků v přímé péči - 3,5 úvazku

 

Příklad pro Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi:

Počet uživatelů: 47
Počet intervencí: 261
Počet pracovníků v přímé péči - 1,5 úvazku

 

V průběhu července 2016 bude na stránkách projektu v sekci Dokumenty a formuláře uveřejněna Metodika pro vykazování monitorovacích indikátorů, jejíž přílohou bude i Přehled monitorovacích indikátorů. Tato Metodika bude reflektovat jednak podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaného Jihočeskému kraji ze strany MPSV, podmínky Smlouvy o zajištění sociálních služeb a současně i podmínky vyplývající z nově spuštěného portálu evidence uživatelů na stránkách ESFCR. S ohledem na skutečnost, že evidenční systém byl spuštěn až na konci května 2016 a stále ještě není plně funkční, došlo k prodloužení zpracování Metodiky vykazování monitorovacích indikátorů a posunu termínu zavedení nového způsobu evidence a sledování monitorovacích indikátorů ze strany podpořených poskytovatelů soc.služeb prostřednictvím aktualizovaného Přehledu monitorovacích indikátorů.

Zároveň nabízíme poskytovatelům, kteří jsou podpořeni prostřednictvím projektu POPRVÉ, možnost předběžné kontroly monitorovací zprávu s přílohami.