Dokumenty k prokázání kvalifikačních předpokladů

19. ledna 2016

Upozorňujeme, že v souladu se zadávací dokumentací lze u aktuálně vyhlášených veřejných zakázek v rámci projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji IV“ doklady k prokázání kvalifikace doložit v podobě prosté kopie. V podobě originálu je nutno doložit pouze čestná prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů, čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti a strukturovaný profesní životopis. V případě, že budou ostatní dokumenty dokládány v podobě prosté kopie, je nezbytné, aby tyto kopie byly vytvořeny jako kopie z originálu prvotního dokumentu, tedy obsahovaly následující náležitosti: datum vyhotovení, podpis, popřípadě razítko.

Pokud budou dokládány dokumenty zasílané příslušnými orgány veřejné správy elektronickou cestou, musí být takové dokumenty opatřeny ověřovací doložkou konverze dokumentu z elektronické podoby do podoby listinné.

Dále upozorňujeme, že veškeré doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky.