Informace k využití programu Antivirus C

10. července 2020

 

Poskytovatel sociální služby, který je podpořen v rámci projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V“ (dále jen „IP5“), může současně využít programu Antivirus C pro své zaměstnance. Pokud využije programu Antivirus C, nemůže nárokovat odvody na sociální pojištění za tyto pracovníky z prostředků IP5.

Pokud poskytovatel podpořený z IP5 tento program nevyužije, uhrazené odvody na sociální pojištění jsou samozřejmě způsobilým výdajem v rámci IP5.

Pro případnou kontrolu je poskytovatel povinen prokázat, že nedošlo k souběhu podpory z programu Antivirus C a projektu IP5. Tuto skutečnost lze doložit např. podkladovým materiálem pro výpočet odvodů na sociální pojištění, případně dalším relevantním dokladem. Pokud bude zjištěn souběh podpor, budou tyto prostředky v rámci IP5 nezpůsobilými a bude o ně ponížena celková výše projektové dotace.