Způsobilost mzdových nákladů a mimořádných odměn s ohledem na limity uvedené v dokumentu Obvyklé ceny a mzdy/platy

8. května 2019

V návaznosti na dotazy ke způsobu uplatňování mzdových nákladů vznesené na setkání k projektu IP 5 i po jeho konání upřesňujeme, jakým způsobem lze s ohledem na podmínky MPSV nárokovat mzdové náklady v soupiskách účetních dokladů.

V metodických dokumentech MPSV je hrubá mzda definována následujícím způsobem:

Hrubá mzda je mzda před snížením o pojistné na všeobecné zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, zálohové splátky daně z příjmů fyzických osob a další zákonné nebo se zaměstnancem dohodnuté srážky. Hrubá mzda zahrnuje všechny pracovní příjmy, které byly v daném období zaměstnanci zúčtovány k výplatě. Skládá se
z následujících položek:

- základní mzda nebo plat,

- příplatky a doplatky ke mzdě nebo platu,

- prémie a odměny,

- náhrady mezd a platů např. za dovolenou, za práci ve státem uznaný svátek, za dobu pracovní neschopnosti apod.,

- odměny za pracovní pohotovost,

- jiné složky mzdy nebo platu.

 

Mzdové náklady mohou být v rámci soupisky účetních dokladů požadovány k proplacení z IP 5 pouze do výše částek uvedených v dokumentu Obvyklé ceny a mzdy/platy. Dodržován musí být vždy uvedený limit pro hrubou měsíční mzdu/plat a zároveň i limit pro hrubou měsíční mzdu/plat vč. zákonných odvodů. Aktuálně u mezd za měsíce leden, únor, březen a duben platí tabulka platná do 30. 4. 2019, pro mzdy za měsíc květen 2019 již platí nově uveřejněná tabulka od 1. 5. 2019.  

Mimořádné odměny jsou způsobilým výdajem pouze za podmínky, že jsou odměnou za splnění mimořádného nebo zvlášť významného úkolu. Na tyto odměny se uplatňuje limit 25 % ročního úhrnu platu. Mimořádné odměny nebudou započítány do hrubé mzdy/hrubé mzdy včetně zákonných odvodů v měsíci, kdy budou uděleny, a nebudou mít tedy vliv na limit, který stanovuje tabulka Obvyklé ceny a mzdy/platy. V měsíci, kdy nastane tato situace, se pohlíží jako na mzdu/plat pouze na tu část osobního nákladu, kterým je mzda/plat (včetně odvodů) bez započtení mimořádných odměn (včetně odvodů). Nicméně je nutné splnit podmínky pro způsobilost mimořádné odměny uvedené v Metodice dotačního programu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V. Do soupisky účetních dokladů je nutné uvádět případné mimořádné odměny včetně odvodů na samostatný řádek vždy ke každému zaměstnanci, který tuto odměnu obdržel.